Voorwaarden en Condities

Informatie over onze voorwaarden en condities.

Op al onze vervoerwerkzaamheden zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden TLN alsmede de Algemene Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden alsmede onze betalingsvoorwaarden kunt u van deze pagina lezen of downloaden.